Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: "det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa".

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Detta fråntar dock inte olika verksamhetsutövare att genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar.

Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Under boendemiljö och hälsa kan du läsa mer om riktlinjer för buller både inomhus och utomhus.

Trafikbuller

Trafikbullernivåer är överlag inte ett problem i Sjöbo kommun. Sjöbo kommun ansvarar, genom tekniska förvaltningen, för de kommunala vägarna. Normalt gäller att kommunen är väghållare inom tätorterna. Via länkarna hittar du en karta över kommunens väghållningsansvar, det finns en bullerpolicy för de vägar där kommunen är väghållare. Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnväg. Trafikverket är väghållare för större vägar utanför tätort samt genomfarterna i de mindre tätorterna.