Luften utomhus

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning och allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls enligt luftkvalitetsförordning samt att informera om luftkvalitet. Kontrollen av luftkvaliteten kan bedrivas i samverkan med andra kommuner inom ett samverkansområde där kommunerna tillsammans uppfyller lagstiftningens krav. Sjöbo kommun är med i samordnad kontroll av luftkvalitet inom Skåne vilket gör att kommunen uppfyller samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften.

Samordnad luftkvalitetskontroll

Från och med första januari 2017 börjar samordnad luftkvalitetskontroll bedrivas i samtliga medlemskommuner enligt den planerade kontrollstrategin för 2017-2018. Samverkansområdet Skåne med sina 33 kommuner uppfyller kontrollkravet genom att använda ett nätverk av mätstationer i olika miljöer med kontinuerliga mätningar av kvävedioxid, partiklar samt bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för samtliga kommuner för att ge en geografiskt heltäckande kontroll och emissionskunskap av föroreningarna.

För övriga luftföroreningar kompletteras de fasta mätningarna med indikativa mätningar som utförs med femårs mätintervall. En del av indikativa mätningar av VOC kommer att utföras i samtliga medlemskommuner med start i mars 2017. Detta med extra fokus på bensen för att få en inledande kartering.