Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Du kan, utan att söka bygglov lägga plattor eller bygga ett trädäck som ligger maximalt en meter över marknivå.

Höjs golvet, så att utrymmet under altanen kan nyttjas för andra ändåmål, som exempelvis förvaring krävs bygglov. Om altanen eller terassen förändrar karaktär på huset, blir det en fasadändring och är bygglovspliktigt.

Uterum

Om du ska glasa in din uteplats som är under tak eller fristående behöver du oftast ansöka om bygglov. Om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad är åtgärderna bygglovsbefriade, och då behöver du göra en anmälan. Läs mer om Friggebod och Attefallshus.

Skärmtak

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om takytorna tillsammans är mindre än 15 kvm. Om skärmtaket sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du berörda grannars skriftliga medgivande.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändrar byggnadens karaktär. Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov. Detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser.

Här ansöker du

Använd blanketten ansökan om bygglov (PDF-dokument, 354 kB).

Du kan även ansöka via e-tjänsten Mittbygge.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar

  • Förslag till kontrollplan
    Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.
  • Situationsplan - skala 1:400, där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns. Samtliga byggnader på tomten ska vara inritade.
  • Fasadritning - skala 1:100, som visar befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga fasader ska redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del respektive annat material.
  • Planritning - skala 1:100, som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisar var eventuella öppningar och fönster placeras samt kopplingen till befintlig byggnad.