Att söka bygglov

Att söka bygglov är något som du kanske gör i din yrkesroll eller bara en gång i livet. Vem du än är kan du här i lugn och ro ta reda på vad som gäller.

Här kan du gå igenom processen steg för steg.

Kolla vad som gäller din fastighet
Som ett första steg kan du gå in på vår webbaserade karttjänst Detaljplaner på webben.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplan och vad du i så fall har för byggrätt.

Ibland krävs det lov. När du studerat kartan kan du få ytterligare vägledning i Boverkets broschyr Får jag bygga?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan ladda ner den gratis.

Ibland krävs inte bygglov. Här kan du läsa mer om det: Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Ta sedan reda på vilket kartunderlag du behöver för din ansökan.
Det gör du på sidan Kartor.

Checklista bygglov

Tänk på!
En ansökan om lov ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 

Dubbelkolla
Att bygga är ofta en stor investering. Innan det är dags att skicka in din ansökan kan det vara lönt att gå igenom alla handlingar och fundera på om allt är med och om ritningarna motsvarar det du vill bygga.

Ta gärna hjälp av en arkitekt, konsult eller en kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du behöver en sådan.

Exempelritningar
Enbostadshus exempelritning
Plank exempelritning
Skylt exempelritning
Tillbyggnad av enbostadshus exempelritning
Uterum exempelritning

Här hittar du blanketterna Pappersblanketter för bygglov.

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla i pdf-format till bygglov@sjobo.se

Om du behöver hjälp
Behöver du hjälp att bedöma om du behöver bygglov för den åtgärd du planerar kan du mejla eller ring oss på bygglov@sjobo.se eller 0416-27000.

Vi gör en förgranskning
Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in gör vi en första granskning av din ansökan. Då kontrollerar vi om ansökan är komplett, det vill säga om alla handlingar som behövs för prövningen finns med. Om ansökan är ofullständig skickar vi ett föreläggande till dig om att komplettera din ansökan. Om föreläggande inte följs kan vi avvissa eller besluta ärendet ändå.

Du får ett mottagningsbevis
När din ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Mottagningsbeviset innehåller bland annat information om hur lång tid det får ta innan beslut om bygglov tas.

Prövning av din ansökan
Vid prövningen av din ansökan kontrollerar vi bland annat om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om, om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Vi ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att lämna synpunkter.
Du ska få ett beslut från oss senast tio veckor efter att din ansökan blev komplett. Om vi behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan vi besluta om förlängd tidsfrist, dock inte mer än tjugo veckor totalt.

Om åtgärden uppfyller alla krav ska vi ge lov. Om du får lov för åtgärden ska dina grannar och andra sakägare få reda på det så att de får möjlighet att överklaga. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om kraven inte uppfylls ska vi avslå din ansökan. Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Tänk på!

 • Ditt lov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.
 • Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från oss. Det räcker alltså inte med ett beviljat lov.

När vi har beviljat lov för åtgärden ska du komma överens med inspektören om tid för tekniskt samråd. Då går vi igenom hur du ska planera och organisera arbetet, ditt förslag till kontrollplan och handlingar i övrigt. Om det inte behövs något tekniskt samråd ska vi ge dig startbesked redan i lovet, eller så snart som möjligt därefter.

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått lov för. I startbeskedet finns förutsättningarna för att få slutbesked. Startbeskedet är giltigt i 2 år.

Oftast håller vi ett slutsamråd när projektet avslutas. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Vi bedömer också om vi kan ge slutbesked.

Slutbesked
Vi ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och vi inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Vi gör i så fall anmärkningar om bristerna i slutbeskedet. Vid större brister kan vi ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristerna eller gjort en nödvändig kontroll. När bristerna är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2022