Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får man ibland utföra vissa kompletterade åtgärder utan att ansöka om bygglov.

Tänk på att samtliga krav ska vara uppfyllda för att du ska få bygga utan att ansöka om bygglov. Du får bara bygga lovfritt en gång. Du måste alltså inventera vad som finns på fastigheten sedan tidigare innan du bygger lovfritt.

Detta gäller för tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad:

 • Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
 • Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar.
 • Tillbyggnaden får maximalt vara 50 kvm.
 • Tillbyggnanden får maximalt vara 50 % av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
 • Nockhöjd ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
 • Det ska vara 12 meter från väg eller tillstånd från Trafikverket.

Detta gäller för nybyggnad av komplementbyggnad:

 • Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse
 • Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.
 • Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar.
 • Komplementbyggnaden får maximalt vara 50 kvm.
 • Komplementbyggnaden får maximalt vara 50 % av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
 • Nockhöjd ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
 • Det ska vara 12 meter från väg eller tillstånd från Trafikverket.

Detta gäller för tillbyggnad av komplementbyggnad:

 • Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
 • Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftlig godkännande från berörda grannar.
 • Befintlig komplementbyggnad + tillbyggnad av komplementbyggnad får tillsammans maximalt bli 50 kvm.
 • Befintlig komplementbyggnad + tillbyggnad av komplementbyggnad får tillsammans maximalt vara 50 % av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
 • Nockhöjd ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
 • Det ska vara 12 meter från väg eller tillstånd från Trafikverket.

Att tänka på

Om din fastighet ligger i kulturhistoriskt värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov. Detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser.

Kulturhistorisk värdefull miljö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2022