Bygga i Sjöbo – vägledning för arkitektur och bevarande vid om-, till- och nybyggnation

I Sjöbo kommun märks ett allt större intresse för att bygga nytt, bygga till och bygga om. Bygga i Sjöbo ger en gemensam utgångspunkt för byggaktörer, kommunanställda och privatpersoner när det kommer till bedömning av olika byggprojekt. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för livskvalitet i form av livsmiljöer som är väl gestaltade och långsiktigt hållbara för alla.

Gemensam utgångspunkt

Arkitektur är ett brett begrepp, och påverkar oss varje dag i hur vi lever och trivs. I media är diskussionen om arkitektur ofta fokuserad kring estetiska frågor, vilket gör det lätt att tro att fasaden har störst betydelse ur arkitektens synvinkel. Bygga i Sjöbo är ett komplement till översiktsplanen, och fungerar som en gemensam utgångpunkt för byggaktörer, förtroendevalda, tjänstepersoner på kommunen och privatpersoner när det kommer till bedömning av olika byggprojekt. Syftet är att ta hänsyn till flera perspektiv vid om-, till- och nybyggnation för att uppfylla samhällsbyggnadsnämndens mål om en god livsmiljö för alla idag och för kommande generationer.

Bygga i Sjöbo - innehåll

Bygga i Sjöbo inleds med en bakgrund till arkitekturbegreppet, nationella regelverk och en beskrivning av den kommunala planprocessen.

Delen Riktlinjer och vägledning vid om-, till- och nybyggnation behandlar byggnadens placering i landskapet, byggnadens placering på tomten och byggnadens utformning.

Dokumentet avslutas med ett antal Frågeställningar. Genom att så tidigt som möjligt i processen börja fundera kring frågorna, och kontinuerligt arbeta med svaren under projektets gång, underlättas dialogen med kommunen och projektets kvalitet förstärks. Alla större projekt samt projekt med en stor påverkan på omkringlig­gande miljöer ska besvara frågeställ­ningarna senast under bygglovsprocessen.

Bygga i Sjöbo - vägledning för arkitektur och bevarande , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022