Friggebod och Attefallshus

Friggebod och Attefallshus är en bygglovsbefriade åtgärd, som är tänkt att vara en komplementbyggnad till ditt en - eller tvåbostadshus ( exempelvis villa, par- eller radhus). Det kan exempelvis vara ett förråd, växthus, gäststuga eller garage.

Friggebod

Vid uppförandet av Friggebod så behöver du i de flesta fall inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Men där är ändå saker som man måste ta hänsyn till.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som ska placeras i närheten av ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte överstiga 15 kvadratmeter. Tacknockshöjden får inte överstiga 3 meter. Om friggeboden placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behöver du dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Attefallshus

Vid uppförande av ett Attefallshus krävs det alltid en anmälan. Innan man påbörjar arbetet så måste man även få ett startbesked. Bor man i ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) får man bygga ett eller flera Attefallshus som sammanlagt får vara maximalt 25 kvadratmeter. Attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset men måste vara fristående. Tacknockshöjden får inte överstiga 4 meter.

Om du placerar Attefallshuset närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behöver du dina berörda grannars skriftliga medgivande. Om attefallshuset placeras närmre än 4,5 meter mot allmän plats behöver du ansöka om bygglov.

Attefallstillbyggnad

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, rad- eller parhus) så får du göra en tillbyggnad som är maximalt 15 kvadratmeter. Du behöver göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nock och om den placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behövs berörda grannars skriftliga medgivande.

Att tänka på

Även om det inte behövs bygglov så är där krav som man måste ha i åtanke, exempelvis brandskydd. Information om brandskydd hittar du på Boverket webbplats. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov.

Här anmäler du

E-tjänst: Anmälan enligt Attefallsregler

Anmälan blankett (PDF-dokument, 92 kB)

Utöver anmälan ska du även skicka in följande handlingar:

  • Situationsplan - Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomt genom mått till tomt gräns. Skala 1:400.
  • Ritningar - Planer, fasader och sektion i skala 1:100.
  • Övriga handlingar - Beroende på till vad och i vilken omfattning du ska använda ditt attefallshus, så kan du behöva komplettera med ytterliga handlingar. Exempelvis om du ska ha vatten- och avlopp i ditt attefallshus behöver du ha en certifierad kontrollansvarig.