Container

Container faller under benämningen "andra anläggningar än byggnader". Vill du anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en sådan anläggning behöver du i regel ansöka om bygglov. Dock finns några undantag.

I dessa fall behöver du inte ansöka om bygglov:

  • Om det rör sig om en anläggning där det i vägplanen (enligt väglagen) eller i järnvägsplanen (enligt lagen om byggande av järnväg) finns undantag från kravet på bygglov.
  • Om det är fråga om en anläggning av liten omfattning, i form av en eller flera containrar, i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde, och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.