Fasadändring

Ska du ska göra ändringar på byggnadens yttre utseende, exempelvis måla om ditt hus, byta takmaterial eller sätt in ett nytt fönster behöver du oftast ansöka om bygglov.

Måla om eller byta material

För en- och tvåbostadshus behöver du inte ansöka om bygglov om det inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet, mejla gärna oss på med bilder och beskrivning på hur din fastighet och ditt område ser ut.

Byte av tak

Byter du taktäckningsmaterial så krävs bygglov. Ska man byta till något som är liknande det man redan har så behöver man oftast inte ansöka om bygglov. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet, mejla gärna oss på med bilder och beskrivning på hur din fastighet och ditt område ser ut.

Fönster

Ska du sätta in ett fönster eller byta befintliga fönster kan du behöva ansöka om bygglov, berorende på om ändringen väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet, mejla gärna oss på med bilder och beskrivning på hur din fastighet och ditt område ser ut.

Om du vill sätta igen en dörr eller ett fönster så gäller samma som ovan.

Fasadändringar in mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns sedan 1 juli 2017 ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Undantaget gäller alltså bara fasader och tak som vetter mot kringbyggd gård. Med kringbyggd gård avses helt slutna kvarter och gårdar som i huvudsak är kringbyggda.

Undantaget gäller enbart inom område med detaljplan och fasadändringen får inte strida mot detaljplanen.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Men även om fasadändringen inte kräver bygglov kan den kräva en anmälan. Det gäller till exempel om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Att tänka på

Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov. Detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser

Ansökan om bygglov

Använd blanketten ansökan om bygglov. (PDF-dokument, 354 kB)

Du kan även använda e-tjänsten Mittbygge.