Bild

Gränsvisning

Gränsutvisning kan endast genomföras om det är tekniskt möjligt att beräkna den ursprungliga gränsens läge. Gränsen visas då ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare lantmäteriförrättning.

Gränserna för en fastighet kan vara markerade på många olika sätt, där ett nedslaget järnrör i marken är det vanligaste.

Vi markerar de gränsmarkeringar vi kan hitta med träpinnar och/eller sprayfärg. Även där vi inte återfinner någon gränsmarkering gör vi en markering. Detta är inte på något sätt juridiskt bindande, men kan vara tillräcklig om du och din granne är överens om gränsens läge.

Vid en gränsvisning fattas inga nya beslut om gränsens läge, markeringarna har ingen rättsligt bindande verkan, och inga nya gränsmarkeringar sätts ut.

Om du har frågor eller vill beställa en gränsvisning kontakta:
Strategienheten i Sjöbo kommun
E-post: geodata@sjobo.se
Telefon: 0416- 270 00

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020