Exploateringskarta

Kartor

Ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet? Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en karta som visar på alla de förutsättningar som gäller på en fastighet för att kunna söka bygglov. Det innebär bland annat information om förhållanden på platsen, fastighetsinformation i form av gränser och eventuella servitut, adress, markhöjder, detaljplanebestämmelser, och information om anslutningar för vatten och avlopp.

Nybyggnadskarta

Situationsplan

Den här kartan använder du om du vill göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område, och som placeras längre bort än 4,5 meter till fastighetsgräns.

I vissa fall, om du vill göra en mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad till en- och två bostadshus, räcker det med en situationsplan även när du bor inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Då ska tillbyggnaden / komplementbyggnaden vara mindre än 50 kvm och placeras på ett område utan större höjdskillnader.

Grundkarta

Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det normalt finnas en grundkarta som ska innehålla den information som behövs i varje särskilt fall.

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2022