Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vilka hus och miljöer är kulturhistoriskt värdefulla?

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Det kan vara såväl enskilda byggnader som hela miljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Enkel och vardaglig bebyggelse som är tidstypisk och som inte har förändrats på ett felaktigt sätt, byggnader som är typiska för en viss plats eller ger uttryck för en arkitekturstil, någons levnadsvillkor eller en viss byggnadsteknik kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Även modern bebyggelse kan ha ett kulturhistoriskt värde, såväl 1940-talets hyreshus som miljonprogrammets byggnader. Alla hus, inte bara de som är skyddade, ska hanteras varsamt så att deras kulturhistoriska värden inte går förlorade.

Vad säger lagen?

Du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Det står i plan- och bygglagen, PBL. Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha ett kulturhistoriskt värde även om den inte är gammal.

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen definierad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid alla ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Är byggnaden klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull får den inte förvanskas.

Anmälan eller ansökan om bygglov

  • Du måste göra en anmälan vid underhåll av byggnader som i detaljplan har ett utökat skydd.
  • Du måste söka bygglov om du gör en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område.

Övrig bebyggelse med kulturhistoriska värden

En byggnad eller miljö kan också vara utpekad som kulturhistoriskt värdefull i till exempel ett bevarandeprogram eller kulturmiljöprogram. Dessa program är inte juridiskt bindande, utan fungerar som vägledande dokument i den kommunala planeringen.

I Sjöbo finns ett kulturmiljöprogram, Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, Kulturhistorisk översikt, delområde 1, 2014. Då programmet är ganska omfattande har vi delat upp det i två delar.

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, del 1 (PDF-dokument, 16,9 MB)

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, del 2 (PDF-dokument, 18,5 MB)

Ett annat dokument är Bevarandevärda kulturmiljöer inom Sjöbo kommun, utförd under åren 1972-1990. Här kan du läsa detta dokument:

Bevarandevärda kulturmiljöer inom Sjöbo kommun (PDF-dokument, 6,7 MB)

Det finns också ett äldre inventeringsmaterial som beskriver utvalda byggnader i en del av byarna.

Frågor

Om du har frågor om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer kan du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen.