Marklov

Marklov söker du vid schaktning eller fyllning som ändrar en tomts höjdläge med mer än 0,5 meter om åtgärdens ska vidtas inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Marklov kan också krävas vid trädfällning.

Vid en eventuell upptäckt av fornlämning ska en anmälan göras till länsstyrelsen.

Handlingar

Du kan välja att ansöka digitalt via e-tjänsten mittbygge.se eller genom att fylla i pappersblankett.

Om du väljer pappersblankett bifogar du en situationsplan till din ansökan som visar befintliga och nya höjder.
Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, vara skalenliga och mätbara. Ritningarna ska vara försedda med fastighetsbeteckning.

Gäller din ansökan trädfällning behöver vi dessa handlingar av dig:

  • Situationsplan på utdrag ur baskartan med trädens placering markerade och numrerade.
  • Numrerade fotografier på de träd som ska fällas.

Startbesked

Ett marklov innebär inte att du får börja åtgärden. För det krävs ett startbesked - ett beslut om att få påbörja arbetet - från oss i kommunen.

Slutbesked

När åtgärden är slutförd ska begärda handlingar och kontroller för åtgärden redovisas.

Att tänka på

I samband med beslut om lov skickas fakturan separat. Ev. planavgift samt kostnad för nybyggnadskarta debiteras samtidigt. Även beslut om avslag är avgiftsbelagt. Det arbete som har utförts debiteras även om en ansökan återtas före beslut. Avgifterna baseras på taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.