Påföljder och ingripanden

Byggnadsnämnden är skyldig att ta upp frågan om påföljder och ingripanden så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Mer information om påföljder och ingripanden hittar du på boverket.se

Olovligt byggande och olovlig användning

Du kan anmäla olovligt byggande eller olovlig användning av en byggnad till byggnadsnämnden. Anmälan kan göras anonymt.

Du kan läsa mer om olovligt byggande och olovlig användning på länsstyrelsen

Ovårdade tomter

Bygglovsenheten utreder klagomål beträffande ovårdade byggnader/tomter.

Hur går jag tillväga om jag har ett klagomål?
Vänd dig i första hand till fastighetsägaren och framför ditt klagomål. Försök redan där att reda ut problemet.

Om problemet inte avhjälps kan du vända dig till bygglovsenheten. För att vi ska kunna gå vidare med ditt klagomål är det viktigt att du lämnar tydlig information.

Vi behöver veta:

  1. Vilken fastighet vill du anmäla/klaga på?
  2. Har du varit i kontakt med fastighetsägaren du klagar på?
  3. Vad är det du klagar på?
  4. Beskriv nedskräpningen och var på tomten den är placerad
  5. Beskriv bristerna på byggnaden
  6. Uppge ditt namn, telefonnummer och adress

Vi vill gärna ha din anmälan som brev eller mejl. Om du vill vara anonym kan vi inte återkomma med någon återkoppling i ärendet.