Biogödsel

Biogödsel är en attraktiv växtnäring bland annat på grund av den höga andelen lättillgängligt ammoniumkväve. Biogödsel har ett högre innehåll av lättillgängligt ammoniumkväve och ett högre pH än flytgödsel. Dessutom har biogödseln lägre kolhalt och torrsubstanshalt (TS-halt). Alla dessa faktorer gör att att risken för växtnäringsavgång är stor både vid lagring och spridning av biogödsel.

Att förhindra växtnäringsavgång vid lagring och spridning av såväl gödsel som biogödsel är viktigt både för miljön och för lantbruket. Ju mer kväve som försvinner, desto mindre kväve finns kvar till grödorna samtidigt som läckage av kväve bland annat kan leda till övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag.

Miljöenheten har tillsammans med Länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund tagit fram ett informationsmaterial kring biogödsel, bl.a. kring vilka krav som finns för lagring och spridning av biogödsel.

Lagring och spridning

Det kommer att krävas tak eller annan likvärdig täckning på brunnar och andra lagringsutrymmen som används för lagring av biogödsel. I övrigt följer hanteringen av biogödsel i stort sett reglerna för flytgödsel/urin.Reglerna och ställningstagandena gäller oavsett vilken anläggning biogödseln kommer ifrån och gäller alla oberoende av storlek på verksamheten eller om man bedriver djurhållning eller inte. För mer information kring lagring och spridning av biogödsel, se informationsmaterial till höger.

Anmälan om ändring av verksamheten

För att få leverera gödsel till och/eller ta emot biogödsel från biogasanläggning kan det krävas en anmälan om ändring av verksamheten. Om det krävs anmälan eller inte beror bl.a. storlek och inriktning på verksamheten som bedrivs. För mer information kring om det krävs anmälan eller inte samt information om vad en anmälan om ändring ska innehålla, se informationsmaterial till höger.