Gödsellagring

All gödsellagring ska ske så att det inte kan ske något läckage till omgivande mark och vatten.

Hur ska gödsel lagras?

Gödsel och urin ska lagras i täta behållare eller på tätt underlag utan läckage till omgivningen. Vid lagring av stallgödsel i urin- eller flytgödselbehållare ska det finnas ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Täckningen ska återbildas snarast efter tömning eller om annan skada sker på täckningen. Påfyllning av urin- och flygödselbehållare ska ske under täckning.

Om det krävs uppsamling eller inte från gödselplatta beror bl.a. på vilken typ av gödsel som lagras och utformningen av plattan.

Lagringsbehov

Varje verksamhet ska göra en beräkning över behovet av lagringskapacitet för stallgödsel. Vid beräkningen ska hänsyn tas till:
- utsöndrad mängd träck och urin
- tillsats av strömedel,
- vattentillskott från t.ex. disk, avlopp, spolspilta, spolplatta
- ev. omsättningsförluster.

Beroende på vilket djurslag och hur många djur verksamheten har finns olika krav på hur länge man ska kunna lagra gödseln. Beräkningen ska finnas tillgänglig så länge den är aktuell för verksamheten. Schablonvärden får användas vid beräkning av lagringsvolymen, se Jordbruksverkets föreskrifter eller Miljöhusesyn.

Gödsellagring i stallbyggnad (t.ex. djupströbädd) får räknas in i lagringsutrymmet för stallgödsel. Däremot får inte lagring av stallgödsel direkt på marken utomhus räknas in.

Lagring av fjäderfägödsel och minkgödsel

Tar du som växtodlare återkommande emot fjäderfägödsel eller minkgödsel med längre lagringstid än tre veckor så ska lagring ske på platta. Fjäderfägödsel/minkgödsel som har en TS-halt på 70% eller högre ska alltid täckas om lagringen överstiger tre veckor. Platta ska då förses med tak eller gödsel täckas med ett tätt material i samband med utläggning. För lägre TS-halt kan halmtäckning vara aktuellt.