Gödselspridning

Gödsellagring och gödselspridning regleras bl.a. i Jordbruksverkets föreskrifter.

Spridningstidpunkter

 • Inga gödselmedel får spridas på snötäckt eller frusen mark, inte heller på vattenmättad eller översvämmad mark.
 • Inga gödselmedel får spridas under perioden 1 november-28 (29) februari. Förbudet gäller såväl bevuxen som obevuxen mark.
 • Spridning av stallgödsel inför höstsådd (1 augusti - 31 oktober) är förbjuden med undantag för inför sådd av höstoljeväxter och inför höstsådd på lerjordar med mer än 15 % ler.
 • Spridning av stallgödsel i växande gröda är tillåtet t.o.m. 31 oktober. Vid höstspridning i växande gröda ska grödan vara avsedd för övervintring och möjlig för skörd. Det är därmed inte tillåtet att sprida stallgödsel i vall på hösten för att sedan bryta den. Spridning i fånggröda är inte tillåten.
 • Under perioden 1 oktober till 31 oktober är det dock tillåtet att sprida fasta gödselslag även på obevuxen mark. Gödseln ska då brukas ner (minst 10 cm) inom 4 timmar. Fastgödsel från fjäderfä får dock inte spridas på obevuxen mark under denna tid.

Samhällsbyggnadsnämnden har, om det finns särskilda skäl, möjlighet att i vissa fall bevilja dispens från gällande spridningsregler. Med särskilda skäl menas sådant som verksamheten varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Väder är inte ett skäl till dispens.

Vid gödsling för att förhindra sandflykt krävs dispens från nedmyllningskravet. Dispens söks hos samhällsbyggnadsnämnden och ska sökas innan spridning.

Vad räknas som frusen mark?

 • Mark som ska vårsås (obevuxen mark): Marken ska vara upptinad till minst 15 cm. Om det rör sig om lerjordar med >15% ler, som är så plana att det inte finns risk för yterosion, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan myllas ner. Nedmyllning innebär en inblandning av gödseln ner till minst 5 cm djup. Nedmyllning av stallgödsel ska ske inom 4 timmar.
 • Spridning i växande gröda: Marken ska vara upptinad till minst 15 cm. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas om marken tinar under dagen och gödseln därmed kan tränga ner i marken.

Observera att förbudet att sprida på snötäckt, frusen, vattenmättad eller översvämmad mark gäller alla gödselmedel, även mineralgödsel. Tänk även på att de allmänna hänsynsreglerna alltid gäller och att det är verksamhetens uppgift att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra att spridningen innebär risk för miljön eller människors hälsa.

Skyddsavstånd

 • Inga gödselmedel får spridas på mark närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö.
 • Inga gödselmedel får spridas på mark som gränsar till vattendrag eller sjö och där lutningen på marken överskrider 10 % (10/100).

Hur mycket får spridas?

 • Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte tillföras i en större mängd än 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Mängden avser ett genomsnitt över företagets hela spridningareal under fem år.
 • Stallgödsel inte får tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar och år, räknat som ett genomsnitt för hela företagets spridningsareal.
 • Tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter begränsas till 60 kg och för höstsådd av övriga grödor till 40 kg. Som lättillgängligt kväve räknas nitrat, ammonium och urea.
 • Gödslingen ska anpassas till grödans behov och hänsyn ska tas till skördenivå, stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt och eventuell mulljord. En skriftlig beräkning av gödslingsbehovet ska finnas i verksamheten i form av t.ex. växtodlingsplan.

Mottagning/bortförsel av gödsel

Den som för bort respektive tar emot stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska föra anteckningar över detta. Anteckningarna ska innehålla uppgifter om gödselslag, gödselmängd, mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (kan ersättas av djurslag samt antal djur) samt datum för mottagande/leverans och vem gödseln kommer ifrån/vem den levereras till. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under minst 6 år.

Detaljplanerat område

För att sprida gödsel inom eller närmare än 300 meter från detaljplanerat område krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden om det gäller fast obehandlad gödsel från svin, fjäderfä eller mink samt flytgödsel, slakteriavfall och avloppsslam.