Hästar och hästgårdar

Etablering av hästgård

Det finns särskilda riktlinjer för etablering av hästgårdar samt byggande av bostäder i befintliga hästgårdars närhet samt hästfria områden i Sjöbo kommun. Utöver det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område.

Begravning av häst

Från och med 1 februari 2015 gäller nya regler kring begravning av häst. Tidigare krav på tillstånd från Länsstyrelsen har tagits bort och nergrävningen ska istället ske enligt anvisningar från kommunen. Bestämning av plats sker i samråd med handläggare på miljöenheten. Kontakta därför miljöenheten för att komma överrens om en lämplig plats.

Minst följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmsta bostad, vattentäkt (inkl. enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nergrävning ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument - se länk nedgrävning häst till höger.
  • Nergrävning får inte ske inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse.
  • Nergrävning får inte ske inom område med Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värderfulla vatten eller andra områden med liknade skydd.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det krävas större djup eller andra åtgärder för att förhindra att graven grävs upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Den som ansvarar för nergrävningen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nergrävningen samt plats för nergrävningen (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska sparas i minst 2 år och kopia på uppgifterna bör skickas till Sjöbo kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 27580 Sjöbo.

Det är alltid den som är ansvarig för nergrävningen som ansvarar för att nergrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på den enskilda platsen. Nergrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljö och/eller människors hälsa.