Lantbruksinspektion

Kommunens miljöinspektörer besöker både djurhållande lantbruk och växtodlingsgårdar. Vid inspektionen tittar de bl.a. på gödselanläggning, ensilage-, kemikalie- och avfallshantering, cisterner, avloppsanläggningar, bostads- och stalluppvärmning, större kylar och andra CFC-anläggningar, samt att regler för miljöhänsyn i jordbruket uppfylls.

Hur går inspektionen till?

När miljöinspektören kommer till gården kommer inspektören överens med verksamheten om inspektionen ska börja med en rundvandring på gården eller om den ska börja med en genomgång av verksamhetens dokumentation. Vanligtvis börjar den med en rundvandring men det varierar från verksamhet till verksamhet. Vid rundvandringen kontrolleras t.ex. gödselvårdsanläggning, sprutförråd och kemikaliehantering. Om verksamheten bedrivs på flera gårdar brukar dessa inspekteras samtidigt. Hur lång tid inspektionen tar varierar från verksamhet till verksamhet och hur väl förbredd verksamheten är.

Vad bör verksamheten har plockat fram till inspektionen?

 • Egenkontroll
 • Genomförd Miljöhusesyn
 • Ev. certifieringar (t.ex. IP-Sigill)
 • Växtodlingsplan, markkarteringar, ev. växtnäringsbalans
 • Gödseljournaler, ev. gödselavtal, stallgödselanalys
 • Beräkning av behovet av lagringskapacitet för stallgödsel
 • Sprutjournal
 • Funktionstest av sprutan
 • Behörighetsbevis (sprutcertifikat)
 • Ev. transportdokument
 • Avfallsjournal/kvitto
 • Ev. besiktningsdokument för cisterner
 • Ev. besiktningsdokument för köldmedier
 • Övriga beslut eller handlingar som rör er verksamhet

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljö, fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka att olägenhet uppstår. Alla ska dessutom ha kunskap om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Detta gäller t.ex. om man har djur, brukar mark och/eller hanterar kemikalier eller diesel.

Alla verksamheter ska ha någon form av egenkontroll. För anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter (sk. C- och B-verksamheter) krävs att egenkontrollen ska vara skriftlig och de ska dessutom följa förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) rörande bl.a. skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning.

Följande bör alla verksamheter ta med i sin egenkontroll:

 • Gödsellagring
 • Gödselspridning
 • Bekämpningsmedelslagring och hantering
 • Spridning av kemiska bekämpningsmedel
 • Cisterner med olja, diesel eller annat
 • Övrig kemikaliehantering
 • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall
 • Köldmedierutiner
 • Avloppsanläggningar
 • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning

Som stöd för arbetet med egenkontrollen kan verksamheten bl.a. använda miljöhusesyn.

Avgift och intervaller

Lantbruk med med fler än 100 djurenheter inspekteras varje år. Övriga lantbruk, både med och utan djur, ska inspekteras vart 3-4:e år. De med mer än 100 djurenheter betalar fast årlig avgift medan övriga betalar timavgift vid tillsyn.