Anmälnings- och tillståndsplikt djurhållning

En del verksamheter kräver en anmälan eller ett tillstånd för att få bedrivas.

Anmälan och tillstånd enligt miljöbalken

Djurhållare med mer än 100 djurenheter, men högst 200 djurenheter (400 djurenheter för nöt, häst och mink), är en sk. C-verksamhet och måste anmäla sin verksamhet till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Vid närhet till grannar, skyddade områden etc. kan anmälan ibland behövas kompletteras med en enklare form av MKB. Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar, men det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, krävs det anmälan för hela verksamheten om det finns utbyte av t.ex.djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna. Kontakta miljöenheten i god tid för att höra vad som gäller för just din verksamhet.

Om man har mer än 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs istället tillstånd för verksamheten. Tillstånd krävs också om man har mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för slaktsvin och/eller obetäckta gyltor samt om man har mer än 750 platser för suggor och/eller betäckta gyltor. Dessa verksamheter klassas som sk. B-verksamheter och tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Anmälnings- och tillståndsplikten är helt separerad från och ska inte förväxlas med förprövning av djurstallar, vilken utgår från djurskyddsaspekter.

Djurhållning inom detaljplanerat område

Inom område med detaljplan i Sjöbo kommun gäller förbud att utan särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Ansökan görs hos samhällsbyggnadsnämnden. Observera att höns och tupp inte räknas som sällskapsdjur. Tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen ska starta.

Förprövning av djurstallar

Djurskyddsförordningen föreskriver:
Stall för häst, nötkreatur, ren, svin, får, get och fjäderfä eller anläggning för pälsdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att byggnaden på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller en anläggning ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Fråga om godkännande av stallar och anläggningar prövas av Länsstyrelsen.

Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. Detta gäller bland annat den som

  • håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet
  • föder upp pälsdjur

Tillstånd utfärdas av Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer. Har du frågor beträffande om din häst- eller sällskapsdjurshållning kräver tillstånd, kontakta Länsstyrelsen 010-224 10 00.