Natur- och vattenvårdsprojekt

Projekt inom natur- och vattenvård

Restaurering av Björkas gamla översilningssystem ger bättre vatten, fler djur och räddar en kulturmiljö.

60 hektar ska återgå till att vara översilningsområde. Vattnet ska ledas ut för att ge bättre skörd och bete samtidigt som flora och fauna gynnas.

Syftet med åtgärderna är främst att återskapa en del av en kulturhistoriskt intressant anläggning och att genom vattenvård bidra till bättre vattenkvalitet nedströms. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden i området både på ängarna och i de nyskapade vattenmiljöerna.

Genom projektet ska bland annat den gamla bevattningskanalen restaureras och vatten ledas till delar av det tidigare översilningsområdet. Tretton nya småvatten eller dammar med grunda vattenspeglar samt blöta till fuktiga ängs- och betesmarker ska nyskapas eller utvidgas.

I dammarna är det flera olika groddjur som ska gynnas, bland annat den hotade strandpaddan. Dammarna är fria från fiskar som annars äter grodyngel.

Tjockskalig målarmussla indikator

I Sjöbo finns flera vatten som är utpekade av Länsstyrelsen som nationellt värdefulla. Vattendragen går ut i Kävlingeån. Vattendragen är Björkaån, Vollsjöån, Tolångaån och Åsumsån.

I de här vattendragen finns det förutsättningar för den tjockskaliga målarmusslan. För att inte störa musslornas livsmiljö måste man vara extremt försiktig när man gör åtgärder i vattnet. Där målarmusslan trivs är vattnet bra. De områdena ska man vara mycket rädd om. Målarmusslan fungerar som en indikator på rent vatten.

Samarbete över gränserna

Fyra markägare; Övedskloster, Malmö stad, Göran Lewin och Curt Harrysson har sökt och fått tillstånd till översilningsprojektet. Övriga närmast berörda parter har inte haft några invändningar utan överenskommelser har kunnat göras. Projektet har initierats och genomförs av Kävlingeåns vattenråd med Sjöbo kommun som beställare. Uppdraget att projektera och genomföra projektet har Ekologgruppen i Landskrona fått.

Projektet startade egentligen redan 2009 med kontroll av gamla vattendomar, provtagning av vattnet, brunnar och samråd med alla berörda. Projektet kostar 7,7 miljoner kronor och 6,9 miljoner har sökts och beviljats från Landsbygdsprogrammets miljömedel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020