Regler för Sjöbo kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Nedanstående regler gäller från och med 2018.

1. Sjöbo kommun delar årligen ut ett hållbarhetspris. Prissumman är på
10 000 kronor.

2. Utmärkelsen delas ut till ideella organisationer, företag eller enskilda
personer som driver hållbarhetsfrågan framåt, har hittat nya sätt att jobba med eller sätta fokus på hållbarhet och/eller inspirerat andra att jobba med hållbarhet i Sjöbo kommun. Definitionen av hållbarhet utgår från FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Insatserna ska bidra till hållbar utveckling i Sjöbo kommun och påvisade genom dokumentation. Pristagaren ska vara folkbokförd eller verksam i Sjöbo kommun.

3. Nominering till hållbarhetspriset får lämnas av vem som helst och ska
vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 31 oktober utdelningsåret.

4. Stadsbyggnadsförvaltningen ska upplysa om hållbarhetspriset genom
annonsering senast 31 augusti men med fördel tidigare.

5. Nomineringarna bereds av en nomineringskommitté bestående av
samhällsbyggnadsnämndens presidium. Förslag till prisvinnare ska åtföljas av en utförlig motivering. Prisvinnaren beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. Utdelning av priset sker av samhällsbyggnadsnämndens ordförande i samband med årets sista
ordinarie kommunfullmäktige-sammanträde i december.

6. Om samhällsbyggnadsnämnden finner att mer än en pristagare ska utses, delas prissumman lika mellan vinnarna. Om lämplig pristagare saknas för visst år har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att avstå från att utse prisvinnare samt att möjlighet att föra över prissumman till kommande år.

7. Dessa regler gäller fr om år 2018 och ersätter tidigare regler från 2012.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö