Energikällor

Pexels Brett Sayles

En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme. Exempel på energikällor är vindar, strömmande vatten, solstrålning, ved och annan biomassa, uran, kol och olja. Här berättar vi mer om olika metoder för att värma upp din bostad och om vilka tillstånd som krävs.

Det krävs tillstånd, av samhällsbyggnadsnämnden, för inrättande av värmepumpar för utvinning av värme eller kyla ur mark-, yt- eller grundvatten. Luftvärmepumpar kräver inte tillstånd, men tänk på att buller från värmepumpen kan störa grannar.

Anläggningar med en effekt större än 500 kW ska innan installation anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Eldning i fastbränsleanläggningar inom tätbebyggda områden medför ofta olägenheter för omgivningen.

Några råd för att undvika olägenheter:

  • Använd endast torr ved/bränsle avsedd för anläggningen.
  • Om möjligt undvik att elda vid väderomslag, det vill säga vindstilla och hög luftfuktighet, då slår röken ner i omgivningen.
  • Installera om möjligt ackumulatortank och begränsa på så sätt eldningstiden.
  • Observera, det är förbjudet att elda behandlat trä, spillolja, plast, förpackningar och annat avfall!

Innan installation ska vindkraftverk, som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, anmälas till samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken. Stora anläggningar kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Observera också att det krävs bygglov enligt plan- och bygglagstiftningen vid uppförande av vindkraftverk. Ta kontakt med kommunens miljöenhet och bygglovsenhet för mer information.

För mer information om "steg för steg" för vad som gäller vid uppförande av vindkraftverk se "Vindlov" hemsida.

Solcellsanläggning kräver normalt ingen ansökan eller anmälan till miljöenheten, (men ett undantag skulle kunna vara inom strandskyddat område). Däremot kan det kräva bygglov.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022