Energikällor

Värmepumpar

Det krävs tillstånd, av samhällsbyggnadsnämnden, för inrättande av värmepumpar för utvinning av värme eller kyla ur mark-, yt- eller grundvatten. Luftvärmepumpar kräver inte tillstånd, men tänk på att buller från värmepumpen kan störa grannar.

Ved, halm, pellets eller annan biobränsleanläggning

Anläggningar med en effekt större än 500 kW ska innan installation anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Fastbränsleanläggning

Eldning i fastbränsleanläggningar inom tätbebyggda områden medför ofta olägenheter för omgivningen.

Några råd för att undvika olägenheter:

  • Använd endast torr ved/bränsle avsedd för anläggningen
  • Om möjligt undvik att elda vid väderomslag, dvs. vindstilla och hög luftfuktighet, då slår röken ner i omgivningen
  • Installera om möjligt ackumulatortank och begränsa på så sätt eldningstiden

Observera, det är förbjudet att elda behandlat trä, spillolja, plast, förpackningar och annat avfall!

Vindkraft

Innan installation ska vindkraftverk, som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, anmälas till samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken. Stora anläggningar kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Observera också att det krävs bygglov enligt plan- och bygglagstiftningen vid uppförande av vindkraftverk. Ta kontakt med kommunens miljöenhet och bygglovsenhet för mer information.

För mer information om "steg för steg" för vad som gäller vid uppförande av vindkraftverk se "Vindlov" hemsida.