Industri och företag

Foto på person som svetsar

Med miljöfarliga verksamheter avses verksamheter som omfattas av bestämmelser i 9 kap. miljöbalken. Det är åtgärder eller verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa på något sätt.

Anmälan/tillstånd
Om du planerar att bedriva en verksamhet som kan påverka miljö eller människors hälsa kan du vara skyldig att söka tillstånd eller göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Hjälp med om den egna verksamheten är anmälningspliktig eller inte, kan fås av våra miljöinspektörer på miljöenheten.

Tillsynsbesök
Samtliga miljöfarliga verksamheter besöks enligt miljöenhetens tillsynsplan. För de större verksamheterna sker tillsynsbesök varje år.

Egenkontroll
Alla som bedriver en verksamhet är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att skador på människors hälsa eller miljön uppkommer. Egenkontrollen för anmälningspliktiga verksamheter ska vara dokumenterad. Vid olycka eller driftstörning som kan orsaka påverkan på miljön ska verksamhets­utövaren omgående underrätta miljöenheten.

Miljörapport

Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt (B-objekt) skall den som utövar verksamheten varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Krav på miljörapport och dess innehåll regleras i 31 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt NFS 2000:13 om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter. Miljörapporten avser verksamhetsår och ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast den 31 mars efterföljande år. I miljörapporten ska det redovisas de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet och resultaten av dessa åtgärder. Miljörapport ska lämnas in via Svenska Miljörapporteringsportalen SMP https://smp.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsynsmyndigheten kan i vissa fall kräva att även anmälningspliktiga verksamheter ska lämna årlig miljörapport.

Tillsynsavgift
Miljöenheten tar ut tillsynsavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022