Kemisk bekämpning

Foto på traktor

Bekämpningsmedel är en sammanfattande term som innefattar både växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel används bl.a. för att förebygga skada på växter t.ex. inom jordbruket samt för att förhindra skador från växter t.ex. på vägar, banvallar och golfbanor.

Biocidprodukter används bl.a. för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. De bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg.

För att få använda biocidprodukter i yrkesmässig verksamhet måste du i vissa fall informera allmänheten och underrätta kommunen om spridningen. Reglerna om detta finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. Informationsbrev biocidprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - det gäller dig som använder biocidprodukter i din yrkesmässiga verksamhet.

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

»Vattenskyddsområden
»Tomtmark för flerfamiljshus
»Gårdar till skolor och förskolor
»Lekplatser som allmänheten har tillträde till
»Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
»Idrotts- och fritidsanläggningar
»Planerings- eller anläggningsarbeten
»Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
»Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan ska vara skriftlig och ha inkommit till miljöenheten i god tid innan bekämpning är planerad. Ansökan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Observera att bekämpning är förbjuden tills dess att verksamheten fått beslut från samhällsbyggnadsnämnden.

Det krävs en anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

»Vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
»Banvall
»Områden som inte omfattas av tillståndsplikten och som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten fritt får färdas (med undantag för åkermark).

Anmälan ska vara skriftlig och ha inkommit senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (undantag åkermark), ska informera om spridningen på väl synliga anslag.
Observera att tillstånds- och anmälningsplikten gäller all yrkesmässig användning, det vill säga även klass 3 preparat till exempel ogräsättika. Kontakta miljöenheten för att få mer information kring anslag samt information om hur man ansöker om tillstånd eller gör en anmälan.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmark eller ängar.

(En del förändringar kommer att träda ikraft 2021-10-01 och då kommer informationen här att uppdateras.)

Följande minsta fasta skyddsavstånd krävs alltid vid spridning:

»2 meter till diken och dräneringsbrunnar
»6 meter till sjöar och vattendrag
»12 meter till vattentäkt
För anpassat skyddsavstånd måste sprutföraren ta hänsyn till omgivande fält, vattendrag och dylikt och förhindra att sprutdimma når dit. Faktorer som preparatets egenskaper, dos, väderleksförhållanden (vindriktning, vindstyrka och temperatur), sprututrustning och omgivningens känslighet påverkar skyddsavståndets storlek.

Observera att flera preparat kräver att man ska använda vindreducerande utrustning.

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är skyldig att föra sprutjournal. Det gäller även vid användning av klass 3 preparat. Följande uppgifter ska alltid framgå av journalen:

»Skifte
»Gröda
»Datum och klockslag (närmaste hel timme)
»Preparat och dos/ha (enligt preparatets etikett)
»Skyddsavstånd (både fast- och anpassat skyddsavstånd)
»Sprutförare
»Syfte med behandlingen (ange till exempel svampar, insekter, ogräsbekämpning)


Vid användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska förutom ovanstående även uppgifter om förekomsten av blommande vegetation (både gröda och annan vegetation) samt vilka hänsyn som tagits framgå av sprutjournalen.

Inga fält får lämnas tomma i sprutjournalen. Om någon uppgift inte varit aktuell vid det aktuella spruttillfället, ska detta markeras med ett streck i sprutjournalen.

Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om till exempel maskinstation anlitas för att utföra själva arbetet. Sprutjournalen ska sparas i minst tre år.

Det är obligatoriskt att funktionstesta sin spruta och sprutan ska även efter utfört funktionstest godkännas av Jordbruksverket. För att få sprutan godkänd ska protokollet från funktionstestet skickas till Jordbruksverket. Funktionstestet och godkännandet är giltigt i tre år från funktionstestdatum. Det är viktigt att få ett beslut om godkännande från Jordbruksverket. Vid användning av utrustning som inte godkänts av Jordbruksverket är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 10 000 kr. Detta gäller alltså även om utrustningen genomgått ett godkänt funktionstest.

Mer information om lagring och spridning av bekämpningsmedel finns på Säkert växtskydds hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022