Täkter

Tillsyn av täkter i Sjöbo kommun

Miljöenheten (Samhällsbyggnadsnämnden) har tillsynen av samtliga täktverksamheter i kommunen.

Tillsynsbesök

Samtliga täktverksamheter kommer att besökas enligt miljöenhetens tillsynsplan. För de större täkterna kommer tillsynsbesök att ske varje år.

Miljörapport

Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt skall den som utövar verksamheten varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I likhet med andra miljöfarliga verksamheter gäller krav på miljörapport för tillståndspliktiga täkter. Krav på miljörapport och dess innehåll regleras i 31 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt NFS 2000:13 om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter.

Miljörapporten avser verksamhetsår och ska vara tillsynsmyndigheten (samhällsbyggnadsnämnden) tillhanda senast den 31 mars efterföljande år.
I miljörapporten skall redovisas de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet och resultaten av dessa åtgärder. En miljörapport kan innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i annat avseende än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut.

Produktionsuppgifter ska även fortsättningsvis skickas till Länsstyrelsen.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att skador på människors hälsa eller miljön uppkommer. Egenkontrollen ska finnas dokumenterad. Olycka eller driftstörning som kan orsaka påverkan på miljön ska verksamhetsutövaren omgående underrätta miljöenheten om detta.

Efterbehandling av täkten

Vid avslutad efterbehandling av täkten skall anmälan om detta göras till samhällsbyggnadsnämnden som måste godkänna efterbehandlingen innan säkerheten kan betalas tillbaka till verksamhetsutövaren. Det är viktigt att verksamheten avslutas i god tid så att efterbehandling av området kan ske innan gällande tillstånd löper ut.

Tillsynsavgift

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut tillsynsavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Länsstyrelsen kommer att fortsätta ta ut en reducerad avgift (70 % av tidigare belopp) efter att tillsynsansvaret överlåtits till kommunen.

Nytt om prövning av täkter

Från och med den 1 augusti 2005 prövas täkter av Miljöprövningsdelegationen (MPD) enligt bestämmelser i 9 kap miljöbalken på samma sätt som för övriga miljöfarliga verksamheter. Det är fortfarande Länsstyrelsens miljöavdelning som handlägger täktärenden och bereder dessa för prövning av MPD.

Mer om prövning av täkter och annan miljöfarlig verksamhet går att läsa på länsstyrelsens hemsida.

Materialhushållning

Länsstyrelsen har upprättat ett materialhushållningsprogram med riktlinjer för hur det regionala naturgrusdelmålet (Skåne läns uttag av naturgrus år 2010 skall vara högst 1 miljon ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen). Även andra miljömål kan beröras och kan vara relevanta vid prövningen av täkter.

Materialhushållningsprogrammet ska kunna tjäna som underlag för täktbranschens och kommunernas planering samt för länsstyrelsens prövning av täktärenden.