Tobak

Foto av cigarettfimpar. Fotograf: Pexels Markus Spiske

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som ska sälja tobak måste anmälan om försäljning av tobak till kommunen . Ystad- Österlenregionens miljöförbund granskar anmälan och beviljar tillstånd till de som ska få sälja tobak. Det är även Ystad- Österlenregionens miljöförbund som har tillsyn över försäljningen av tobak .

Bakgrund:
Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den omfattar inte enbart tobak utan också liknande produkter. Exempel på liknande produkter är e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och vattenpipor.

Mer information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär inte några andra skillnader än att det nu krävs tillstånd för att sälja tobak. Samma krav som idag ställs på kontroll av åldersgräns, att produkterna har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull gäller.

Tillsyn i butik kommer precis som idag att utföras av kommun och polis. Metoden kontrollköp finns kvar. För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär lagändringen ingen skillnad, utan det kommer även fortsättningsvis endast att krävas en anmälan för att få sälja dessa varor.

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Om du säljer tobak utan tillstånd riskerar du att åka i fängelse. Eftersom försäljning av tobak är en socialt ansvarsfull uppgift så har Sveriges riksdag beslutat att du måste vara lämplig för att få sälja tobak.

Att vara lämplig innebär bland annat att du inte återfinns i belastningsregistret och att det inte finns några ekonomiska anmärkningar. Detta kontrolleras bland annat mot skatteverket.

Varje enskilt fall bedöms individuellt. Läs igenom anvisningarna innan du fyller i ansökan så att ansökan blir komplett från start. Glöm inte bilagorna.

Räkna med att handläggningstiden för ansökan kan uppgå till 4 veckor från komplett ansökan. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan från början. Se Anvisningar för ansökan för att se vilka handlingar som normalt behövs för utredningen.

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Prövningsavgiften för tillstånd för tobaksförsäljning är 6 976 kr. Avgiften motsvarar 8 timmars handläggningstid. Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. Om din ansökan tar längre tid än 8 timmar kommer överskjutande tid att debiteras enligt timtaxa med 1100 kronor.

Årlig tillsynsavgift
Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Försäljningsregler

I lagen om tobak och liknande produkter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Följer du inte dessa regler kan du varnas och slutligen kan tillståndet dras in. Här är en kort sammanfattning:

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa lagen. När du anmäler tobaksförsäljning ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

 

 • Tobaksvarorfår inte säljas till den som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk och marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vill du sluta att sälja tobak anmäler du detta till kommunen.

Rökförbudet - detta gäller

Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
  Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer

 • Inhägnande platser utomhus som huvudsaken är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner

 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till

 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler

  Följande områden har rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande med nya lagen:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem

 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård

 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

 • I restauranger

 • I lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas

 • I andra lokaler som allmänheten har tillträde till lokalerna

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Rökfria miljöer syftar även till att minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas av ordningsvakt eller polis.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022