Värmepumpar

Det behövs tillstånd för att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten och grundvatten enligt gällande miljölagstiftning och Sjöbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 6§. Det krävs inte tillstånd för att installera luftvärmepumpar.

Hur fungerar värmepumpar?

Värmeenergi kan utvinnas ur övre markskikt, grundvatten, ytvatten eller berggrund och föras vidare till ett köldmedium som värmer hus och vatten.

Miljöhänsyn avseende värmepumpar?

I en mark- och vattenvärmeanläggning används flytande kemikalier och vid läckage finns det risk för att grund- eller ytvatten förorenas. Läckage ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Natur- kultur- och strandskydd

Om en värmeanläggning är planerad inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken. Det kan också bli aktuellt med samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Länsstyrelsen ska kontaktas om man avser inrätta en värmeanläggning inom område med natur och kulturvärden, till exempel Natura 2000, naturreservat, fornlämning med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022