Värmepumpar

Det behövs tillstånd för att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten och grundvatten enligt gällande miljölagstiftning och Sjöbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 6§. Det krävs inte tillstånd för att installera luftvärmepumpar.

Hur fungerar värmepumpar?

Värmeenergi kan utvinnas ur övre markskikt, grundvatten, ytvatten eller berggrund och föras vidare till ett köldmedium som värmer hus och vatten.

Köldmedium och köldbärarkrets

Vanliga godkända köldmedium är R407 C, R134 A och R404 A. Klorerade, ozonskiktsförstörande ämnen får inte nyinstalleras.

Som frostskyddsvätska i köldbärarkretsens kollektorslangar används vanligtvis etanol (teknisk sprit). Halten denatureringsmedel (isopropanol och n-butanol) får sammanlagt uppgå till högst 10 %. Även olika former av aminosyralösningar, pottaska (kaliumkarbonat) med mera kan användas som frostskyddsvätska.

Behövs miljökrav för värmepumpar?

I en mark- och vattenvärmeanläggning används flytande kemikalier och vid läckage finns det risk för att förorenat grund- eller ytvatten. Läckage ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Inom skyddsområden för dricksvatten ställs hårdare miljökrav på värmepumpsanläggningar.

Natur- kultur- och strandskydd

Om en värmeanläggning är planerad inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken eller troligare samråd enligt 12 kap 6 §. Samrådsskyldighet gäller för utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Länsstyrelsen ska kontaktas om man avser inrätta en värmeanläggning inom område med natur och kulturvärden till exempel Natura 2000, naturreservat, fornlämning med mera.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson