Referensgruppen träffades 8 juni

Publicerad 21 juni 2017

Referensgruppen för Biosfärområde Vombsjösänkan – en förstudie har nu haft sitt första möte av tre under året.

Ta del av fler bilder här.

På vår rundtur tog vi upp några av de många perspektiv som finns på området. Många vill vara med och engagera sig, dela kunskap och påverka utvecklingen av Vombsjösänkan.

Extra tack till Bo Mårtensson, Per Bergström, Agneta Hammarberg, Björn Wallebom, Andreas Malmquist, Jörgen Nilsson, Ylva van Meeningen, Markus Holm, Anna Olsson, Göran Lewin, Alf Nilsson och Christin Nilsson för era perspektiv.

Det finns inga omedelbara lösningar men det finns förutsättningar för oss att återkomma att arbeta vidare med vid kommande träffar:

 • Väder och Klimat: Vad händer med vädret när klimatet förändras? Vattenflödens säsongsvariation? Vegetationsperioden? Extremväder?
 • Vattnets väg i markerna – vid Torpsbäcken pågår arbete för att modifiera vattenflöden genom tvåstegsdiken, meandring och dammar. Det har inspirerat intressenter runt och Borstbäcken just nu pågår dialogmöten.
 • I Vombsjösänkan finns spår av människor sedan isen försvann från området för 15000 år sedan. Då jagades ren på Skånska tundran. Kävlingeån var en viktig transportväg till och från kusten. De första jordbrukarna verkade i området för femtusen år sedan.
 • Konstnärer från hela världen söker sig till ARNA fågelrike för att utforska kulturdimensionen i en hållbar utveckling av samhället. Vad händer med kulturarv, mångfald och kreativitet på plats?
 • Vomsjösänkan är ett av landets artrikasteplatser och det bor över 400 rödlistade arter i området. Vad gör de hela dagarna och hur trivs de?
 • Klingavälsån och Vombsängar är sedan länge skyddade områden där vatten meandrar och översilning tillämpats, vilket lockar fåglar, ger gott om bete och foder och skapar ett unikt kulturlandskap som fler vill vistas i?
 • Ur Vombsjön tas 1000 liter vatten var sekund för att försörja över en halv miljon människor med vatten. Sjön regleras sedan snart femtio år och nivån kan variera med över 2,5 m. Kan regleringen harmoniseras bättre med tillflödet så att nivå variationerna minskas? Går det att räkna på det?
 • Björka översilningsmark anlades för att öka höproduktionen. Nu restaurerad renar den vatten från näringsämnen – hur gör vi när klimatförändringar flyttar flöden från vår till sommar och vad händer vid extrema flöden?
 • En av Nordeuropas fiskerikaste sjöar blev Vombsjön efter målmedvetet ogräsfiske i början av 1960-talet. Vassen där fisken fortplantar sig har försvunnit på grund av kraftig vatten nivåvariation. Vattendomen från 1970-talet skulle behöva uppdateras hur skulle det kunna göras?
 • Trädens grönska, vattnets porlande och brusande, utsikterna, strandens fornfynd och höststormarnas lungrensning ger oss fri tid och rekreation. Flintverktygen Christin hittat vid stranden kunde Björn konstatera att flintan var från jägarstenåldern och 7300 år gamla!

Efter rundturen framfördes att vi behöver fler perspektiv än de som framfördes under dagen. Förutsättningar för lantbrukets näringar, kommunens upphandling, livsmedelshandel och restaurang mm. Därför börjar vi planera för ytterligare en rundtur i september innan arbetsmötet.

Vi fortsätter dela kunskap, lära av historien och tänka nytt!

Referensgruppen träffas igen:

 • 7 september kl 13-17 på Skryllegården
 • 9 november kl 13-17 återkommer med lokal