Natur- och vattenvård

I Skåne, och i Sjöbo kommun, finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige.

Det varierade landskapet med lövskogsklädda åsar, betesmarker, sjöar och vattendrag är en av kommunens största och viktigaste resurser; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Den 28 september 2016 antogs Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet - ett viktigt steg för att skydda, bevara och utveckla vår unika natur.

Det drivs flera olika projekt tillsammans med grannkommuner och andra aktörer för att skydda, bevara och utveckla gröna och blåa naturmiljöer. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Har du frågor om strandskydd? Läs mer här