Många naturreservat

Naturreservat skapas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan även inrättas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda växt- och djurarter. Det är Länsstyrelsens som beslutar om bildande av statliga naturreservat.

Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna om att upprätta naturreservat i områden som anses behöva särskilt skydd eller stöd. I Sjöbo har femton sådana områden identifierats. Femton områden har hittills befunnits vara så värdefulla att de klassificerats som statliga naturreservat.

De 15 statliga naturreservat som helt eller delvis ligger i Sjöbo kommun är:

Assmåsabetet

Borstbäcken

Ekskiftet-Linneskogen

Frihult

Fyledalen

Froenahejdan

Humlarödshus fälad

Klingavälsåns dalgång

Klingavälsåns dalgång - Vombs ängar

Lindskiftet-Linneskogen

Lövestads åsar

Navröd

Ramnakullabackarna

Riddarehagen-Simontorp

Vitabäckshällorna

Länkarna går till Länsstyrelsens information om naturreservaten.