Hållbar utveckling i kommunen

Publicerad 20 december 2016

Solceller, cyklar, elbilar, hållbart byggande och lokalproducerat - nu har arbetet med Sjöbo kommuns miljöprogram börjat.

Om ett år ska det vara klart. Sjöbo är den sista skånska kommunen som tar fram ett eget miljöprogram, men nu går det fort framåt.

Ansvarig för arbetet är Venus Krantz, miljöstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen:
– Vi har startat arbetet under hösten med en workshop för politiker, tjänstepersoner och ideella organisationer i kommunen. I vår fortsätter arbetet med olika referensgrupper, bland annat byalagen och LRF kommungrupp, men jag vill även ha med en näringslivsgrupp och en barn- och ungdomsgrupp – men det är inte klart än hur det arbetet kommer se ut. Parallellt kommer arbetet med att formulera mål tillsammans med politiker och åtgärder med förvaltningarna att ske.

Ett miljöprogram är en strategisk plan för hur kommunens miljöarbete ska förbättras och utvecklas. Till planen kommer strategier att tas fram med fokus på åtgärder som följs upp med hjälp av indikatorer.

– Miljöprogrammet ska ge en riktning för hur vi kan få en miljömässigt hållbar utveckling i kommunen och tillsammans med exempelvis översiktsplanen, grönstruktur- och naturvårdsplanen och arbetet inom folkhälsa kan vi uppnå hållbar utveckling som är ett av målområdena i kommunens vision 2020, säger Venus Krantz.

Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålenVid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål - Agenda 2030. Världens länder har därmed åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

–Detta är en unik överenskommelse på internationell nivå och kommunerna är oerhört viktiga i detta arbete. Miljöprogrammet fokuserar på hur vi lokalt kan arbeta med den miljömässiga biten av hållbar utveckling, säger Venus Krantz.

Miljöprogrammet utgår också från de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är fastslagna av riksdagen. Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta.

– Det pågår också ett regionalt arbete inom länsstyrelsen med miljökvalitetsmålen där ett antal utmaningar pekats ut för Skåne. Vi anpassar dem lokalt och kan implementera dem i kommunens organisation, och i förlängningen också för medborgarna. Här måste vi titta på vad vi faktiskt gör idag, vilka möjligheter och utmaningar vi har här i vår kommun, säger Venus Krantz.

Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen verksamma redskap i den lokala politiken.

– Sjöbo kommuns miljöprogram ska omfatta hela kommunen som geografiskt område men vi måste hela tiden tänka på vad vi har rådighet över. Det är också viktigt att vi inom organisationen försöka förbättra oss för att föregå med gott exempel och sprida kunskap.

Här kan vi samverka med näringsliv, byalag och ideella föreningar i kommunen, och genom utåtriktade projekt i de olika förvaltningarna exempelvis genom skolan, på bibliotek, i tillsynen eller som exempel projektet Cykla i Sjöbo.

–Det är också viktigt att vi börjar en diskussion om hållbar utveckling och hur vi kan jobba med Agenda 2030 - för det handlar om mer än bara miljöfrågor, menar Venus Krantz.

Fakta

FN - Agenda 2030
Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Vi talar om hållbar utveckling som består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn-2/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030-globala-mal-for-hallbar-utveckling/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Naturvårdsverket:
Det finns 16 miljökvalitetsmål som är fastslagna av Riksdagen. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers.