Skötselplan för tätortsnära skogar

Publicerad 15 december 2016

Sjöbo kommun tar fram en skötselplan för tätortsnära skog. I skötselplanen bestäms hur skogen ska skötas och hur den ska gallras.

De tätortsnära skogarna är för många människor den enda kontakt de har med skog. De här skogarna är ofta flitigt besökta och de kräver därför lite speciell skötsel. I närheten av tätorter krävs ofta speciell hänsyn till friluftslivets intressen.

-I Sjöbo tätort finns fem områden som vi valt att börja titta på, säger Elin Dahlgren, driftsingenjör på gatukontoret.

Det är Bokskogen, Linnéskogen, Björkhagen (även kallad Rallyskogen), Folkets Park och Törnedal (även kallad Slarva slott).

– Tillsammans med Skogsstyrelsen tar vi fram unika skötselplaner för de olika områdena. Skötselplanerna ska ingå i den framtida skogsbruksplanen.

I skötselplanen bestäms hur skogen ska skötas och hur den ska gallras.

Arbetet med de aktuella områdena startade redan 2014 då gatukontoret gallrade i Björkhagen och Törnedal. I vinter görs en insats i Törnedal där växtligheten har slagit upp igen.

– Vi vill att fler ska vistas i skogen och då krävs det en högre säkerhet, säger Elin. I bland annat Bokskogen ska gamla eller döda bokar fällas och stubbarna som blir kvar ska vara ganska höga för att skydda insekter. Genom att hålla stigar öppna och skapa gläntor kan vi locka till av-stickare från stigen. Tillgängligheten i området tillgodo-ses genom att vissa delar görs tillgängliga med till exempel stenmjöl på stigarna.

Vad är en tätortsnära skog?
Tätortsnära skog är den skog som finns nära och inom en tätort och vars främsta funktion är att den nyttjas av tätortens befolkning. Det innebär att gränsen för vad som är en tätortsnära skog bestäms mer utifrån det antal människor som utnyttjar skogen än hur långt bort skogen ligger.

Avståndet mellan tätorten och skogen har dock alltid en betydelse. Det innebär att skog som ligger inom 500 meter från tätorten av besökarna upplevs som mer tillgänglig än en skog som ligger längre bort. Skogens kvaliteter och hur lättillgänglig skogen är att besöka samt dess historiska nyttjande är andra faktorer som spelar in när det gäller skogens betydelse som tätortsnära skog.