Detaljplan för Björka 18:1 m.fl. (Sjöbo Golfklubb)

INBJUDAN TILL SAMRÅD – Förslag till DETALJPLAN för Björka 18:1 m fl ”Sjöbo golfklubb”, i Björka, Sjöbo kommun, Skåne län

Ny detaljplan upprättas för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för bl a framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Utbyggnad av befintliga byggnader, såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.

Syftet med detaljplanen är att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö. Detaljplaneförslaget vill bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området genom en varsam placering av de nya byggnaderna. Det ursprungliga syftet med skogsplanteringen var bland annat att binda sanden, och träden har nu även en viktig funktion att skapa lä och gynnsammare lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.

Kommunen ska bereda tillfälle till samråd för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Beslut om samråd skedde 2019-07-02, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2020-04-09 t.o.m. 2020-05-06.

Samrådsförslaget finns tillgängligt i foajén hos Stadsbyggnadsförvaltningen på Ommavägen 30, i kommunhusets foajé och på Sjöbo bibliotek.

Synpunkter inkommer skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-05-06.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Marie Rosdahl, marie.rosdahl@sjobo.se.

Plankarta, samrådsförslag Sjöbo Golfklubb

Planbeskrivning, samrådsförslag Sjöbo Golfklubb

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö