Detaljplan för Björka 18:1 m.fl. (Sjöbo Golfklubb)

Underrättelse om granskning – Förslag till detaljplan för Björka 18:1 m fl ”Sjöbo golfklubb”, i Björka, Sjöbo kommun, Skåne län

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, men befintlig detaljplan medger inte avstyckningar. Nytt detaljplaneförslag har därför upprättats för att möjliggöra fastighetsindelning inom området, där fastigheten Björka 18:1 ska kunna delas i två fastigheter. Byggrätterna har utökats något för att kunna bygga ut vissa delar av golfklubbens verksamhet, t ex det befintliga klubbhusets restaurang samt utbyggnad av verksamhetens maskinhall. Det har även tillskapats nya byggrätter för att möjliggöra uppförandet av övernattningsstugor och ett mindre hotell/vandrarhem, knutet till golfklubbens besöksverksamhet.

Samrådet har medfört följande komplettering och bearbetning av planhandlingarna inför granskning:

  • Planområdet minskas avsevärt för att tydliggöra planförslagets begränsade omfattning
  • ”Fastighet A” införs på plankartan
  • Samfälligheten S:2 har säkerställts ej ligga inom det område som ska fastighetsindelas. (S:2 ligger dessutom helt utanför det nu minskade planområdet)
  • Justering av max byggnadshöjd på några av de framtida byggrätterna
  • Mindre justeringar och textkompletteringar i planbeskrivningen under genomförandeavsnittet
  • Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov: a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren (PBL 4 kap 14 § 1)
  • Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen gällande främst kommunens miljöbedömning, MKN vatten, dagvattenhanteringen, infartsvägen och buller.
  • Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov: a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket (PBL 4 kap 14 § 3)

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på följande platser:


Kommunens digitala anslagstavla

Sjöbo bibliotek, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria måndagar kl. 11.00-19.00, tisdagar kl. 10.00-18.00, onsdagar kl. 12.00-17.00, torsdagar kl. 11-18, fredagar kl. 11.00-16.00, lördagar kl. 10.00-14.00.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppet helgfria måndag – fredag kl. 10.00-12.00 och kl.13.00-15.00.

Utställningslokal på Kommunhuset, Gamla Torg 10, Sjöbo är under granskningstiden stängd på grund av ombyggnation.

Kommunen ska ställa ut planförslaget för granskning. Sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget har möjlighet att yttra sig. Detaljplaneförslaget är daterat 2020-05-26, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls granskning under perioden 2020-06-03 t.o.m. 2020-06-17.

Intressenter får skriftligen inkomma med synpunkter till Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-06-17.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Marie Rosdahl, marie.rosdahl@sjobo.se, telefon 0416-274 28.

Plankarta, granskningsförslag Sjöbo Golfklubb

Planbeskrivning, granskningsförslag Sjöbo Golfklubb

Samrådsredogörelse Sjöbo Golfklubb

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin