Detaljplan för fastigheten Laxen m.fl.

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING – FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR LAXEN 4 M.FL. ”KV BRÄNNERIET” I SJÖBO, SJÖBO KOMMUN

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och
radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Inom orådet föreslås strukturen bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum. Naturvärden att skydda inom planområdet är bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan och Solgatan. Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden ska genomsyra planen.

Efter samrådet är bland annat följande komplettering och bearbetning av planhandlingarna gjorda:

• trappningen av de tre husen i norr med antalet våningar på 8, 7 resp 6, sänks med en våning var, dvs våningstalen ändras till 7, 6 resp. 5 våningar.
• gemensamhetsanläggningar för källsortering
• namnet Kv Bränneriet ersätter arbetsnamnet Spritfabriken
• antalet barn till förskolan minskas från 100 till 70 barn
• lokaler möjliga att inreda för verksamhet på minst 40 m2,föreslås endast längs gångfartsgatan
• möjlighet till underjordisk parkering även i det norra kvarteret

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande

Detaljplaneförslaget kommer att finnas tillgängligt på följande platser:
Kommunens digitala anslagstavla

Sjöbo bibliotek, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria månd, tisd, torsd kl. 10.00-18.00, onsd kl. 12.00-18.00, fred kl. 10.00-16.00, lörd kl. 10.00-14.00 samt Meröppet alla dagar i veckan, kl. 08:00-22:00, (för att få tillgång till Meröppet tiderna måste man registrera sig på biblioteket för att få en tagg, åldersgräns 18 år).

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppet helgfria månd – fred kl. 10.00-12.00.

Utställningslokal på Kommunhuset, Gamla Torg 10, Sjöbo
är under samrådstiden stängd på grund av ombyggnation.

Kommunen ska ställa ut planförslaget för granskning. Sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget har möjlighet att yttra sig. Detaljplaneförslaget är daterat 2020-04-28, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2020-05-08 t.o.m. 2020-06-08.

Intressenter får skriftligen inkomma med synpunkter till Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-06-08.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Bilagor

Planprogram

Undersökning betydande miljöpåverkan Spritfabriken

Lokaliseringsutredning P-hus

Dagvattenutredning

Trafikutredning

Parkeringsutredning

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen 30.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö