Detaljplan för fastigheten Laxen m.fl.

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.

Inom orådet föreslås strukturen bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum. Naturvärden att skydda inom planområdet är bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan och Solgatan. Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden ska genomsyra planen.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Kommunen ska bereda tillfälle till samråd för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Detaljplaneförslaget är daterat 2018-06-26, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2018-08-20 t.o.m. 2018-10-31.

Välkommen på "öppet hus", onsdagen den 10 oktober kl 16.30 – 18.00! Planförslaget kommer att presenteras och du har möjlighet att ställa frågor. Plats: Sjöborummet i Kommunhuset, Gamla Torget, 275 80 Sjöbo.

Berörda intressenter får inkomma skriftligen med synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2018-10-31.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40 samt Louise Andersson, louise.andersson@sjobo.se, 0416-272 94.

Planbeskrivning (PDF-dokument)

Plankarta (PDF-dokument)

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö