Detaljplan för fastigheten Laxen m.fl.

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.

Inom området föreslås strukturen bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum. Naturvärden att skydda inom planområdet är bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan och Solgatan. Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden ska genomsyra planen.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

I dagsläget pågår arbetet med att omarbeta detaljplaneförslaget inför granskning. Granskningstid beräknas till maj/juni 2020.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40 samt Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se.

Planbeskrivning samrådsförslag (PDF-dokument)

Plankarta samrådsförslag (PDF-dokument)

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö