Detaljplan för Orebackens camping

INBJUDAN TILL SAMRÅD – FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR SJÖBO 3:58 M.FL. ”OREBACKENS CAMPING” I SJÖBO, SJÖBO KOMMUN

Syftet med en ny detaljplan för campingområdet är behovet av en detaljplan som medger nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla verksamheten i framtiden.

Detaljplaneförslaget innebär i första hand en utökning av campingområdet för att möjliggöra fler platser för camping och stugor. En ny byggrätt för reception/butik/restaurang föreslås vid den nya entrén till campingen. Nya campingplatser och stugor föreslås i sluttningen mot väster samt ett utökat antal platser i anslutning till den befintliga campingen i öster. På en mindre del av befintlig parkering söder om gamla landsvägen föreslås nya stugor, ställplatser för husbilar samt att Orestugan, som idag nyttjas av friluftsfrämjandet, får en utökad byggrätt. Här kommer parkering finnas till friluftslivets verksamheter och stuggäster samt ytterligare en mindre parkering längre österut.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med utökat planförfarande.

Kommunen ska bereda tillfälle till samråd för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Detaljplaneförslaget är daterat 2019-12-10, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2019-12-20 t.o.m. 2020-01-31.

 

Samrådsprocessen

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Berörda intressenter får inkomma skriftligen med synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-01-31.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN I SJÖBO

Henrik Larsson

TF Enhetschef strategi

Plankarta Orebacken

Planbeskrivning Orebacken

Illustration Orebacken

Planprocessen_Samråd

RÄTTELSE: Felaktigt sista datum att inkomma skriftligen med synpunkter angavs och har ändrats.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö