Detaljplan för Sandbäck 4-18 m.fl.

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att samordna delar av kommunens tekniska verksamheter till området samt att underlätta för företag att etablera sig i Sjöbo kommun genom möjligheten att förvärva kommunal mark.

Norr om Ommadalsvägen ges förutsättning till etablering av företag och kommunal verksamhet vars verksamheter inte tillåter placering nära bostadsområden pga bulleralstring, tung fordonstrafik och liknande orsaker. Söder om Ommadalsvägen ges förutsättning för etablering av verksamheter som till exempel mindre störande industri, kontor, lager samt viss handel.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med utökat planförfarande.

Kommunen ska ställa ut planförslaget för granskning för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Detaljplaneförslaget är daterat 2018-10-09, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls granskning under perioden 2018-10-22 t.o.m. 2018-11-12.

Den som har synpunkter på förlaget får framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2018-11-12.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Plankarta (PDF-dokument, 357 kB)

Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 239 kB)

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö