Detaljplan för Solvik 2-4, Sjöbo Väst

Underrättelse om granskning – Förslag till detaljplan för Solvik 2- 4 samt Del av Sandbäck 4:18 med flera, ”Handelsområdet Sjöbo väst” i Sjöbo, Sjöbo kommun

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att ändra planområdets struktur och omfördela byggrätterna för att möjliggöra ett handelsområde med byggrätt för dagligvaruhandel, sällanköpshandel, detaljhandel restaurang centrumfunktioner och kontor inom befintligt verksamhetsområde vid västra rondellen i Sjöbo.

Förslaget omfattar även ny cirkulationsplats och tillfartsgata, nya gång- och cykelvägar samt plats för dagvattendamm inom grönområdet väster om planerade verksamheter.

En solitär ek ges skydd i planen och samtliga grönytor kompletteras med framför allt tall för att knyta an till tallskogarna i närområdet och ge handelsområdet en inbjudande karaktär.

Parkering anordnas inom planområdet samt genom samnyttjande av parkeringsplatserna norr om planområdet.

Efter samrådet är bland annat följande komplettering och bearbetning av planhandlingarna gjorda:

  • Infartsväg och byggrätter flyttas ytterligare åt väster
  • Solvik 1 berörs ej längre av planförslaget

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Kommunens digitala anslagstavla (www.sjobo.se)

Utställningslokal (för öppettider se www.sjobo.se):

Kommunhuset, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria måndag – torsdag kl. 08.00-16.30, fredag. kl. 08.00-15.00

Sjöbo bibliotek, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria måndag kl. 11.00-19.00, tisdag kl. 10.00-18.00, onsdag kl. 12.00-17.00, torsdag kl. 11-18, fredag kl. 11.00-16.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppet helgfria måndag – fredag kl. 10.00-12.00 och kl.13.00-15.00.

Kommunen ska ställa ut planförslaget för granskning. Sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget har möjlighet att yttra sig.

Detaljplaneförslaget är daterat 2019-02-12, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2019-02-25 till och med 2019-03-15.

Intressenter får skriftligen inkomma med synpunkter till: Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2019-03-15.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Plankarta

Planbeskivning

Samrådsredogörelse

Parkeringsutredning

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö