Detaljplan för Björka 18:1 m.fl. (Sjöbo Golfklubb)

Förslag till detaljplan för Björka 18:1 m fl ”Sjöbo golfklubb”, i Björka, Sjöbo kommun, Skåne län har vunnit laga kraft

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, men tidigare detaljplan medger inte avstyckningar. Ny detaljplane har därför upprättats för att möjliggöra fastighetsindelning inom området, där fastigheten Björka 18:1 ska kunna delas i två fastigheter. Byggrätterna har utökats något för att kunna bygga ut vissa delar av golfklubbens verksamhet, t ex det befintliga klubbhusets restaurang samt utbyggnad av verksamhetens maskinhall. Det har även tillskapats nya byggrätter för att möjliggöra uppförandet av övernattningsstugor och ett mindre hotell/vandrarhem, knutet till golfklubbens besöksverksamhet.

Planhandlingar

Plankarta, laga kraft Sjöbo Golfklubb

Planbeskrivning, laga kraft, Sjöbo Golfklubb

Samrådsredogörelse Sjöbo Golfklubb

Granskningsuttalande antagen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2022