Detaljplan för fastigheten Laxen med flera

Detaljplan för Laxen 4 med flera ”Kvarteret Bränneriet” i Sjöbo, Sjöbo kommun.

Sjöbo kommun har tagit fram en ny detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Inom orådet föreslås strukturen bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum. Naturvärden att skydda inom planområdet är bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan och Solgatan.

Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden ska genomsyra planen.

Plandokument

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning


Bilagor

Planprogram

Undersökning betydande miljöpåverkan Spritfabriken

Lokaliseringsutredning P-hus

Dagvattenutredning

Trafikutredning

Parkeringsutredning

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen 30.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2022