Detaljplan för Solvik 2-4, Sjöbo Väst

Förslag till detaljplan för Solvik 2- 4 samt Del av Sandbäck 4:18 med flera, ”Handelsområdet Sjöbo väst” i Sjöbo, Sjöbo kommun

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att ändra planområdets struktur och omfördela byggrätterna för att möjliggöra ett handelsområde med byggrätt för dagligvaruhandel, sällanköpshandel, detaljhandel restaurang centrumfunktioner och kontor inom befintligt verksamhetsområde vid västra rondellen i Sjöbo.

Förslaget omfattar även ny cirkulationsplats och tillfartsgata, nya gång- och cykelvägar samt plats för dagvattendamm inom grönområdet väster om planerade verksamheter.

En solitär ek ges skydd i planen och samtliga grönytor kompletteras med framför allt tall för att knyta an till tallskogarna i närområdet och ge handelsområdet en inbjudande karaktär.

Parkering anordnas inom planområdet samt genom samnyttjande av parkeringsplatserna norr om planområdet.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Plankarta, granskningsförslag

Planbeskivning, granskningsförslag

Samrådsredogörelse

Parkeringsutredning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020