Bild

Flygfoto med området för ändrad detaljplan markerat

Förslag till ändring av detaljplan

Ändringen av detaljplanen för fastigheterna Flishuggen 6 och Flishuggen 7 prövas för att möjliggöra ett mer varierat bostadsutbud och värna om uppvuxna träd.

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget göras tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen varar under perioden 2022-11-24 t.o.m. 2022-12-16

Berörda intressenter får under granskningstiden inkomma skriftligen med synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om framtagandet av detaljplaner går till

Granskningshandlingar

Förslaget finns att läsa digitalt via länkarna nedan:

Plankarta -granskningshandling (PDF)

Planbeskrivning - orginalhandling (PDF)

Tillägg till planbeskrivning - granskningshandling (PDF)

Samrådsredogörelse

Undersökning av betydande miljöpåverkan (PDF)

Förslaget finns även tillgängligt på följande platser:

Kommunhusets entré, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria månd – torsd kl. 08.00-16.30, fred. kl. 08.00-15.00

Biblioteket, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria mån, tisd och torsd kl. 10:00-18:00
Ons kl. 12:00-18:00, fre - lörd kl. 10:00-15:00.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppet helgfria månd - fred kl. 10.00 -12.00.

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Maja Håkansson.
0416-270 00 (växel)
E-post till Maja Håkansson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022