Detaljplan för Ängsgården

Området kring Ängsgården ska utökas för att säkra framtida behov för vård och omsorg.

Ängsgården och Ängsbyn fick positivt planbesked i juni 2024. Ansökan innebär att genom detaljplan pröva markens lämplighet för vårdändamål för att säkra framtida behov för vård och omsorg enligt lokalförsörjningsplan för Sjöbo 2023-2032. Området är idag planlagt för småindustri och hantverk, ej störande för omgivningen. Området utgörs av kommunal mark.

Vid detaljplaneläggning av området möjliggörs ett helhetsgrepp för området som rymmer Ängsgården, Åsums förskola, lokalerna för fd Navet, bostadshus/kontorslokaler med tillfälliga bygglov med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024