Flygfoto med avgränsning över området som berörs 

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Arbetet 25 och 26

Detaljplan för Arbetet 25 och 26, en plan som tillåter bebyggelse i fyra och fem våningar vid Hotellgatan och Gamla Torg.

Attraktivt och levande centrum

Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa ett tryggt, attraktivt och levande centrum i Sjöbo tätort genom att förtäta med bostadslägenheter och centrumfunktioner. Planen ska också förstärka gaturummet vid Hotellgatan samt förbättra kopplingen mellan resecentrum och Västergatan för gångtrafikanter.

  • Planen tillåter bebyggelse i fyra och fem våningar vid Hotellgatan och Gamla Torg.
  • Mot Västergatan tillåter planen två våningar vilket är samma byggnadshöjd och byggrätt som tidigare tillåtet.
  • Parkering ska ske inom området och för att tillgodose parkeringsbehovet ger planen möjlighet till ett underjordiskt garage.
  • Entréer och balkonger mot gata samt publika lokaler bidrar till att skapa trygghet och förstärka gaturummet.

Samråd

Tiden för samråd är avslutad. Inkomna synpunkter ska nu behandlas och arbetas in i handlingarna innan förslaget går vidare för granskning.

Samrådsversionen för detaljplaneförslaget kan läsas digitalt via länkarna nedan:

Plankarta, samrådshandling
Planbeskrivning, samrådshandling
Bilaga 1, Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bilaga 2, Miljöteknisk markundersökning
Bilaga 3, Dagvattenhantering
Bilaga 4, Parkeringsutredning

Processen

Detaljplaneförslaget bedöms vara av allmänt intresse då det angränsar till Gamla Torg och prövas därför enligt plan- och bygglagen med utökat planförfarande. Du kan läsa om hur det går till när en detaljplan tas fram, om utökat förfarande och om samråd på sidan om planprocessen.
Information om planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Maja Håkansson.
0416-270 00 (växel)
E-post till Maja Håkansson


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022