Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Bjärsjölagård idrottsplats

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BJÄRSJÖLAGÅRD 1:123 M.FL ”Humleträdgården”, I SJÖBO KOMMUN

Förslaget

Syftet är att pröva markens lämplighet för småskalig odling samt möjliggöra för två permanentbostäder. Den före detta idrottsplatsen föreslås omvandlas till odlingsområde med plats för bland annat växthus, humleträdgård för bryggeriverksamhet, ljungplantering för biodling och honungsproduktion, kompostanläggning, odling av frukt och bär mm, samt de ekonomibyggnader som verksamheten kan kräva.

Fastigheten omfattas av detaljplan idag.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Samråd

Tiden för samråd är avslutad. Inkomna synpunkter ska nu behandlas och arbetas in i handlingarna innan förslaget går vidare för granskning.

Samrådshandlingar

Detaljplaneförslaget finns att läsa i digitalt format via länkarna nedan:

Plankarta Samrådshandling (PDF)

Planbeskrivning Samrådshandling (PDF)

Planprocessen

Information om planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström.
0416-270 00 (växel)

Epost till Åsa Bjurström
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022