Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Björkeröd 2:62 och 2:63 m fl, Äsperöd

Positivt planbesked för Esperöds byggshop

Ansökan om ny detaljplan fick positivt planbesked i december 2021. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är lämpligt att ändra markanvändningen för två av fastigheterna från bostad till en användning som tillåter Esperöds Byggshop att utöka sina lagrings- och lossningsutrymme samt att förbättra den befintliga in- och utfarten för godstransporter. I en ny detaljplan ska bl.a. skyddsåtgärder för att motverka störningar så som buller och stoftspridning hos närbelägna bostäder vidtas.

Läs mer om hur en ny detaljplan tas fram på sidan "Planprocessen"

Planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022