Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Blentarpsgården

Blentarpsgården, Blentarp 23:11

Ansökan om ny detaljplan fick positivt planbesked i april 2022. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är om det är lämpligt att Blentarpsgården även ska få användas som bostäder, idag är användningen begränsad till vårdändamål (vård och bostäder för äldre).

Läs om hur framtagandet av en ny detaljplan går till under planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022