Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Ekeröd 2:1, biogasanläggning

Detaljplanearbetet ska pröva om det är lämpligt att anlägga en biogasanläggning norr om Röddinge

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked avseende att pröva markens lämplighet för anläggandet av en biogasanläggning inom del av fastigheten Ekeröd 2:1. Detaljplanearbetet kommer påbörjas under hösten och detaljplanen kommer tas fram med utökat förfarande. Möjligheter att yttra sig kommer att ges bland annat under samrådstiden.

Läs mer om utökat förfarande och framtagandet av en detaljplan på sidan "Planprocessen"

Planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022