Detaljplan för Grimstofta 2:26

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR GRIMSTOFTA 2:26 I SJÖBO, SJÖBO KOMMUN

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerad fastighet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fyra enbostadshus. Planförslaget bygger på en struktur av stora tomter med hus förankrade till områdets byggnadstradition. I planen tas hänsyn till att området ligger inom vattenskyddsområde. Dagvattnet föreslås ges plats till fördröjning i den norra delen inom planområdet. Området ligger inom riksintresse för naturvård. Inom planområdet finns några ekar samt en bok som ges skydd i detaljplanen.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan idag.

I den norra delen av fastigheten kommer en detaljplanelagd gång-/cykelväg att gå (med kvarvarande genomförandetid till 2024-12-28), längs den södra sidan av Tolångavägen.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

Kommunen ska bereda tillfälle till samråd för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Detaljplaneförslaget är daterat 2021-12-14, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2022-01-18 t.o.m. 2022-02-08.

Berörda intressenter får inkomma skriftligen med synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2022-02-08.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras av planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Planbeskrivning

Ilustrationsplan

Plankarta

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2022
Sidan publicerad av: Maja Håkansson
Bygga, bo och miljö